Ponukový košík 0 ks

Inkola s.r.o.

Kanalizačné šachty, studne a vodomerné šachty

Betónové dielce kanalizačných šachiet majú umožňovať prístup a prívod vzduchu k systémom vtokových sietí a kanalizačných prípojok, ktoré sú určené pre gravitačné odvádzanie odpadových vôd, dažďovej vody a povrchových vôd samospádom alebo príležitostne pri nízkom pretlaku.
Šachty slúžia prevažne k zavzdušneniu, odvetraniu, čisteniu a kontrole, event. i k zavedeniu zariadenia pre čerpanie odpadových vôd na povrch, ďalej pre zvedenie kanalizačného potrubia do jedného smeru, pre zmenu smeru potrubia, pre zmenu sklonu a prierezu potrubia.
Výhoda výstavby šachiet z betónových prefabrikátov je v skrátení doby výstavby proti monolitickým šachtám, v garancii kvality betónu, technickom vyhotovení dielcov a v zabudovaní stúpadiel v niekoľkých variantoch podľa požiadavky. Predovšetkým možnosť vyhotovenia výstelky prietočných korýt z materiálu použitého pre kanalizačné potrubie eliminuje zmeny hydraulických vlastností v prietočnom koryte šachty a narušeniu stability v dôsledku pôsobenia a účinku chemicky agresívnych látok.
Zoradiť podľa:   názvu    
Betónové dielce spádisk

Budujú sa na stokách tam, kde je terénnymi podmienkami daný sklon stoky väčší, ako ktorý umožňuje maximálna možná prietočná rýchlosť prepravovaného média v potrubí.

Výškový rozdiel medzi hornou a dolnou stokou v spádisku nemá presiahnuť 4 m pre DN 250 – 400 a 3 m pre DN 500 – 600, pri väčších priemerov sa navrhuje individuálne podľa hydraulického výpočtu.  

Detaily Do košíka
Kanalizačné šachty DN 1 000

Betónové dielce kanalizačných šachiet umožňujú prístup k systému stokových sietí a kanalizačných prípojok, ktoré sú určené pre gravitačné odvádzanie odpadových vôd, dažďovej vody, a povrchových vôd samospádom, alebo príležitostne pri nízkom pretlaku.

Šachty slúžia k zriaďovaniu vstupných, studní a drenážnych objektov.

Výhoda výstavby šachiet z betónových prefabrikátov je v skrátení doby výstavby oproti monolitickým šachtám, v garancii kvality betónu a technickom prevedení dielcov.

Detaily
Kanalizačné šachty DN 1 200

Betónové dielce kanalizačných šachiet umožňujú prístup k systému stokových sietí a kanalizačných prípojok, ktoré sú určené pre gravitačné odvádzanie odpadových vôd, dažďovej vody a povrchových vôd samospádom alebo príležitostne pri nízkom pretlaku. Šachty slúžia k zavzdušneniu, odvetraniu, kontrole, údržbe a čisteniu, eventuálne i k zavedení zariadenia pre čerpanie odpadových vôd na povrch, ďalej pre spojenie kanalizačných potrubí do jedného smeru, prípadne pre jeho zmenu sklonu a prierezu kanalizačného  radu. Výhoda výstavby šachiet z betónových prefabrikátov je v skrátení doby výstavby oproti monolitickým šachtám a zaistenie vodotesnosti, v garancii kvality betónu, v tesnosti spojov medzi jednotlivými dielcami a technickom prevedení dielcov.

Detaily
Kanalizačné šachty DN 1 500

Betónové dielce kanalizačných šachiet sú určené k výstavbe vodotesných šachiet pre podzemné stoky a kanalizačnej rady kruhových prierezov do DN 1 200. Šachty slúžia k zavzdušneniu, odvetraniu, kontrole, údržbe a čisteniu, eventuálne i k zavedení zariadenia pre čerpanie odpadových vôd na povrch, ďalej pre spojenie kanalizačných potrubí do jedného smeru, prípadne pre jeho zmenu sklonu a prierezu kanalizačného  radu. Výhoda výstavby šachiet z betónových prefabrikátov je v skrátení doby výstavby oproti monolitickým šachtám a zaistenie vodotesnosti, v garancii kvality betónu, v tesnosti spojov medzi jednotlivými dielcami a technickom prevedení dielcov.

Detaily
Kanalizačné šachty DN 800

Betónové dielce kanalizačných šachiet umožňujú prístup k systému stokových sietí a kanalizačných prípojok, ktoré sú určené pre gravitačné odvádzanie odpadových vôd, dažďovej vody, a povrchových vôd samospádom, alebo príležitostne pri nízkom pretlaku. Šachty slúžia k zavzdušneniu, odvetraniu, údržbe, čisteniu a kontrole. Ďalej pre spojenie kanalizačných potrubí do jedného smeru, pre zmenu smeru potrubia, pre zmenu sklonu a prierezu potrubia. Výhoda výstavby šachiet z betónových prefabrikátov je v skrátení doby výstavby oproti monolitickým šachtám, v garancií kvality betónu, v tesnení spojov medzi jednotlivými dielcami a technickom prevedení dielcov.

Detaily
Kanalizačné šachty WN 1 500

Betónové dielce kanalizačných šachiet sú určené k výstavbe vodotesných šachiet pre podzemné stoky a kanalizačnej rady vnútorných priemerov do  DN 1 200.

Šachty slúžia k zavzdušneniu, odvetraniu, kontrole, údržbe a čisteniu, eventuálne i k zavedení zariadenia pre čerpanie odpadových vôd na povrch, ďalej pre zmenu sklonu a prierezu potrubia.

Výhoda výstavby šachiet z betónových prefabrikátov je v skrátení doby výstavby oproti monolitickým šachtám, v garancii kvality betónu a technickom prevedení dielcov.

Detaily
Kanalizačné veľkorozmerové šachty

Betónové dielce kanalizačných šachiet sú určené k vytváraniu vodotesných šachiet pre podzemné stoky a kanalizačné rady vnútorných priemerov do DN 1 600 mm. Šachty slúžia k zavzdušneniu, údržbe, odvetraniu, čistení a kontrole, k zavedeniu zariadenia pre čerpanie vôd na povrch, ďalej pre zmenu sklonu a prierezu potrubia.

Výhoda výstavby šachiet z betónových prefabrikátov  je v skrátení doby výstavby oproti monolitickým šachtám, v garancii kvality betónu a technickom prevedení dielcov.

Detaily Do košíka
Plastová vodomerná šachta

Je určená pre monitoring odberu pitnej vody pre

domácu a verejnú spotrebu. Dvojvrstvová

polyetylénová konštrukcia, vnútorná izolácia z

expandovaného polyetylénu a gumené tesnenie

veka umožňujú bezproblémové použitie aj v

extrémnych teplotných podmienkach (do -37°C).

Predinštalácia vodomernej zostavy umožňuje

jednoduché a rýchle napojenie na vodovodnú

prípojku a sieť.

  
 
 
         
Detaily Do košíka
Vodomerné šachty

Betónové vodomerné šachty sa používajú ako komory pre vodomery. Slúžia pre ochranu vodovodnej prípojky s variabilnou výškou do 2 000 mm.

Vodomerná šachta sa vyrába s vnútorným rozmerom 1 200 x 900 mm a zahrňuje nasledujúce prvky:

- skruž šachty

- zákrytovú dosku

- dno šachty

Na zákazku je možné dodať prvky vo vyhotovení so zvýšenou odolnosťou betónu proti agresívnemu prostrediu.

Detaily
1

Vyhľadavánie